Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2020 թվականի մայիս ամսվա հաշվետվություն

 

Նոր Նոր ֆայլ Խմբագրել Ջնջել

Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2255
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 499
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 5
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 8
Սպառողական կոոպերատիվ  1
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Պետական մարմին 2
Հասարակական կազմակերպություն 20
Հիմնադրամ 7
Համատիրություն  1
Առանձնացված ստորաբաժանում 3

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 959, որից 606 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 13020  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 255 իրավունք և տրամադրել 45  քաղվածք: