Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2020 թվականի ապրիլ ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 427
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 161
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 4
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 2
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2
Կուսակցություն 1
Հիմնադրամ 1
Հիմնարկ 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 764, որից 600 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 14750   հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 220 իրավունք և տրամադրել 24  քաղվածք: