Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2020 թվականի մարտ ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1538
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 507
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 12
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Արտադրական կոոպերատիվ 1
Սպառողական կոոպերատիվ 2
Հասարակական կազմակերպություն 40
Առանձնացված ստորաբաժանում 4
Համատիրություն 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2
Պետական մարմին 2
Հիմնադրամ 7
Արհեստակցական կազմակերպություն 2

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 757, որից 440 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  15576  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 241 իրավունք և տրամադրել 35  քաղվածք: