Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2020 թվականի փետրվար ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2578
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 740
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 6
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 3
Արտադրական կոոպերատիվ 0
Սպառողական կոոպերատիվ 1
Հասարակական կազմակերպություն 41
Առանձնացված ստորաբաժանում 4
Կրոնական կազմակերպություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Պետական մարմին 2
Հիմնադրամ 7
Արհեստակցական կազմակերպություն 3

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1032, որից 434 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  15293  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 283 իրավունք և տրամադրել 45  քաղվածք: