Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2020 թվականի հունվար ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2178
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 586
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 57
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 4
Արտադրական կոոպերատիվ 1
Սպառողական կոոպերատիվ 1
Հասարակական կազմակերպություն 15
Առանձնացված ստորաբաժանում 2
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 4
Հիմնարկ 2
Հիմնադրամ 9

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 658, որից 385 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  13629  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 121 իրավունք և տրամադրել 22  քաղվածք: