Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2017 թվականի դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 808
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 284
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 17
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Հիմնարկ 28
Հասարակական կազմակերպություն 38
Առանձնացված ստորաբաժանում 11
Համատիրություն 2
Արհեստակցական կազմակերպություն 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Հիմնադրամ 9

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 518, որից 200 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  8252  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 359 իրավունք և տրամադրել 27  քաղվածք: