Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2017 թվականի նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1318
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 444
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 15
Արտադրական կոոպերատիվ 1
Սպառողական կոոպերատիվ 2
Առանձնացված ստորաբաժանում 5
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 6
Հասարակական կազմակերպություն 33
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ 12
Արհեստակցական կազմակերպություն 1

Հաշվառվել է 2 լրատվամիջոց:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 560, որից 200 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  5039  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 448 իրավունք և տրամադրել 30  քաղվածք: