Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2017 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) 1115
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) 438
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) 15
Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ) 1
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ) 5
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ) 2
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ) 2
Պետական կառավարչական հիմնարկ (ՀԻՄՆԱՐԿ) 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) 2
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) 37
Հիմնադրամ (ՀՄԴ) 11

Հաշվառվել է 4 լրատվամիջոց:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 721, որից 200 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  9490  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 257 իրավունք և տրամադրել 39  քաղվածք: