Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2017 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

Հաշվետու ժամանակաշրջանում սկզբնական գրանցումների քանակը

Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) 1038
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) 381
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) 9
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ) 8
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ) 1
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ՀՄԴ) 9
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) 27
Հիմնարկ 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) 3

Հաշվառվել է 4 լրատվամիջոց:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 478, որից 205 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  8501    հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 236 իրավունք և տրամադրել 23  քաղվածք: