Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2017 թվականի օգոստոս ամսվա հաշվետվություն

Հաշվետու ժամանակաշրջանում սկզբնական գրանցումների քանակը

Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) 1030
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) 460
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) 5
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) 38
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ՀՄԴ) 7
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ) 6
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ) 1
Համատիրություն (ՀՄՏ) 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ) 5

Հաշվառվել է 2 լրատվամիջոց:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 428, որից 211 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  7333    հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 245 իրավունք և տրամադրել 28  քաղվածք: