Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2017 թվականի հուլիս ամսվա հաշվետվություն

Հաշվետու ժամանակաշրջանում սկզբնական գրանցումների քանակը

Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) 1040
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) 434
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) 13
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) 35
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) 5
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ՀՄԴ) 8
Առանձնացված ստորաբաժանում 4
Համատիրություն (ՀՄՏ) 2
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ) 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) 5
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ) 2

Հաշվառվել է 8 լրատվամիջոց:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 514, որից 238 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  8885    հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 219 իրավունք և տրամադրել 22  քաղվածք: