Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2017 թվականի հունիս ամսվա հաշվետվություն

Հաշվետու ժամանակաշրջանում սկզբնական գրանցումների քանակը

Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) 1233
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) 396
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) 12
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) 28
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ՀՄԴ) 6
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ) 4
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ) 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ) 1
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ) 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) 2

Հաշվառվել է 7 լրատվամիջոց:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 540, որից 160 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  10325    հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 295 իրավունք և տրամադրել 41  քաղվածք: