Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2017 թվականի ապրիլ ամսվա հաշվետվություն

Հաշվետու ժամանակաշրջանում սկզբնական գրանցումների քանակը

Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) 1166
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) 297
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ) 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ) 1
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) 4
Կուսակցություն (ԿՍ) 1
Հիմնադրամ (ՀՄԴ) 9
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ) 2
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) 25
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) 1

Հաշվառվել է 6 լրատվամիջոց:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 490, որից 39 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 8793 հայտարարություն: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 206 իրավունք և տրամադրել 30 քաղվածք: