Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2017 թվականի մարտ ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) 2842
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) 959
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ) 8
Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ) 1
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ) 5
Համատիրություն (ՀՄՏ) 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ) 3
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) 27
Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ) 3
Իրավաբանական անձանց միություն (ԻԱՄ) 2
Հիմնադրամ (ՀՄԴ) 30
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ) 2
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) 53
Հիմնարկ 11
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) 5

Հաշվառվել է 6 լրատվամիջոց:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 650, որից 279 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 10693 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 317 իրավունք և տրամադրել 9 քաղվածք: