Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2017 թվականի փետրվար ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ  Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ) 1013
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) 341
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)  10
Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ) 1
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ)  4
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ) 2
Համատիրություն (ՀՄՏ) 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ) 2
Հիմնադրամ (ՀՄԴ)  13
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ)  20
ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ) 5
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ) 1
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) 4

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 8962 հայտարարություն:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 640, որից 160 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 171 իրավունք և տրամադրել 4 քաղվածք: