Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2017 թվականի հունվար ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ)  688
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)  245
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ)  4
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) 4
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ) 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ) 1
Իրավաբանական անձանց միություն 2
Հիմնադրամ (ՀՄԴ) 7
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) 10
ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ) 4
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ) 1

Հաշվառվել է 2 լրատվամիջոց, որից 1 թերթ, 1 ամսագիր։

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 7572 հայտարարություն:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 542, որից 116 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 128 իրավունք և տրամադրել 3 քաղվածք: