Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2018 թվականի դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1071
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 459
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 7
Առանձնացված ստորաբաժանում 4
Արտադրական կոոպերատիվ 1
Սպառողական կոոպերատիվ 2
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Հասարակական կազմակերպություն 41
Հիմնադրամ 8
Համատիրություն 3
Պետական մարմին 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն  3

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 488, որից 242 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  7736  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 323 իրավունք և տրամադրել 27  քաղվածք:

Հաշվառվել է 1 լրատվամիջոց (թերթ):