Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2018 թվականի նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1704
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 622
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 18
Առանձնացված ստորաբաժանում 13
Արտադրական կոոպերատիվ 2
Սպառողական կոոպերատիվ 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Հասարակական կազմակերպություն 36
Հիմնադրամ 9
Կուսակցություն 5
Պետական մարմին 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն  1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 736, որից 222 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  9721  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 288 իրավունք և տրամադրել 40  քաղվածք: