Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2018 թվականի հուլիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2068
Առանձնացված ստորաբաժանում 5
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 599
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 7
Սպառողական կոոպերատիվ 2
Հասարակական կազմակերպություն 48
Հիմնադրամ 12
Պետական մարմին 10
Արհեստակցական կազմակերպություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Համատիրություն  

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 610, որից 260 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  6148  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 215 իրավունք և տրամադրել 17  քաղվածք:

Հաշվառվել է 2 լրատվամիջոց (թերթ):