Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2018 թվականի հունիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2410
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 594
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 7
Առանձնացված ստորաբաժանում 5
Հասարակական կազմակերպություն 52
Հիմնադրամ 9
Հիմնարկ 4
Պետական մարմին 11
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` , որից 195 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  7894  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 290 իրավունք և տրամադրել 26  քաղվածք:

Հաշվառվել է 3 լրատվամիջոց (թերթ):