Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2018 թվականի մայիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1551
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 492
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 5
Սպառողական կոոպերատիվ 2
Առանձնացված ստորաբաժանում 6
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Հասարակական կազմակերպություն 31
Հիմնադրամ 4
Կրոնական կազմակերպություն 1
Գործատուների միություն 1
Արհեստակցական կազմակերպություն 2
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Պետական մարմին 1
Հիմնարկ 1
Համատիրություն 1
Ինքնակարգավորվող կազմակերպություն 1

 

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 525, որից 240 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  9505  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 357 իրավունք և տրամադրել 12  քաղվածք:

Հաշվառվել է 1 լրատվամիջոց (թերթ):