Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2018 թվականի փետրվար ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1315
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 408
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 4
Հասարակական կազմակերպություն 35
Հիմնադրամ 6
Արհեստակցական կազմակերպություն 3
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 6
Առանձնացված ստորաբաժանում 2
Սպառողական կոոպերատիվ 3
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Հիմնարկ 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 630, որից 200 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  7981  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 278 իրավունք և տրամադրել 17  քաղվածք:

Հաշվառվել է 3 լրատվամիջոց