Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2018 թվականի հունվար ամսվա հաշվետվություն

 

Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1042
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 333
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 9
Առանձնացված ստորաբաժանում 1
Հասարակական կազմակերպություն 28
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 6
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 8
Համատիրություն 1

Հաշվառվել է 1 լրատվամիջոց: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  7258 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված197 իրավունք և տրամադրել 19  քաղվածք: