Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2017 թվականի հաշվետվություն

30.12.2017թ. դրությամբ գրանցված են`

Կազմակերպաիրավական տեսակ  Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ)   89100
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)   46559
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ)  3769
Անհատական ձեռնարկություն (Ա/Ձ)   2959
Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ)   2851
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ) 2476
ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ)   1702
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) 1867
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ)   1736
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ)   1370
Հիմնադրամ (ՀՄԴ)   1019
Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ)   719
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ)   639
Համատիրություն (ՀՄՏ)   647
Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն (Լ(Տ)Ը)   706
Դուստր ձեռնարկություն (Դ/Ձ)   599
Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն (Պ/Ձ)   250
Իրավաբանական անձանց միություն(ոչ առեւտրային) (ԻԱՄ)   180
Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն (Գ/ԿՏ) 167
Իրավաբանական անձանց միություն ( առեւտրային ) (ԻԱՄ)  51
Կուսակցություն  (ԿՍ)   73
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ)   68
Կրոնական կազմակերպություն (ԿԿ)  50
Ջրօգտագործողների ընկերություն (ՋԸ)  19
Գործատուների միություն (ԳՄ)   37
Առեւտրա-արդյունաբերական պալատ (ԱԱՊ)  11
Միջկառավարական ոչ առեվտրային կազմակերպություն (ՄՈԱԿ) 1

 

01.01.2017-30.12.2017 ժամանակաշրջանում սկզբնական պետական գրանցումների (հաշվառումների) գրանցումների քանակը

Կազմակերպաիրավական տեսակ  Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 14747
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 4443
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 121
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 5
Հասարակական կազմակերպություն 355
Հիմնադրամ 105
Հիմնարկ 55
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 14
Սպառողական կոոպերատիվ 12
Արտադրական կոոպերատիվ 2
Առանձնացված ստորաբաժանում 58
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 21
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 7
Արհեստակցական կազմակերպություն 12
Կուսակցություն 1

Հաշվառվել է 40 լրատվամիջոց, որից 31 թերթ, 9 ամսագիր։
Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  104555 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է 3162 իրավունք և տրամադրել 311 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 6552: