Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
Վերակազմակերպմամբ պայմանավորված փաստաթղթերի նմուշային ձևեր

1. Փոխանցման ակտը և բաժանիչ հաշվեկշիռը պետք է դրույթներ պարունակեն վերակազմակերպված իրավաբանական անձի գույքի ու պարտատերերին և պարտապաններին վերաբերող բոլոր պարտավորությունների իրավահաջորդության մասին` ներառյալ վիճարկվող պարտավորությունները:

2.  Բաժանիչ հաշվեկշիռը պետք է ապահովի վերակազմակերպվող ընկերության կանոնադրական կապիտալում նոր ստեղծվող ընկերությունների բաժնետերերին (մասնակիցներին) բաժնեմասերին համապատասխանող գույքի և պարտատերերին և պարտապաններին վերաբերող բոլոր պարտավորությունների համամասնորեն բաշխումը` վերակազմակերպման հետևանքով ստեղծված ընկերությունների միջև: