Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2015 թվականի հաշվետվություն

01.01.2016թ. դրությամբ գրանցված են`

Կազմակերպաիրավական տեսակ  Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ)   100562
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ) 51318
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) 4375
Անհատական ձեռնարկություն (Ա/Ձ)   3865
Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ)   3591
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)   2846
ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ)   2390
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)  1922
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ)   1423
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ)   1378
Հիմնադրամ (ՀՄԴ)   975
Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ)   818
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ)   765
Համատիրություն (ՀՄՏ)   724
Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն (Լ(Տ)Ը)   707
Դուստր ձեռնարկություն (Դ/Ձ)   602
Առանձնացված ստորաբաժանում  (Ոչ առեւտրային) (ԱՍ)   481
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ)   464
Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն (Պ/Ձ)   263
Իրավաբանական անձանց միություն(ոչ առեւտրային) (ԻԱՄ)  218
Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն (Գ/ԿՏ)   167
Իրավաբանական անձանց միություն ( առեւտրային ) (ԻԱՄ)  90
Կուսակցություն (ԿՍ)   79
Կրոնական կազմակերպություն (ԿԿ)  51
Ջրօգտագործողների ընկերություն (ՋԸ)   44
Գործատուների միություն (ԳՄ)   36
Առեւտրա-արդյունաբերական պալատ (ԱԱՊ)   11

01.01.2015-30.12.2015 ժամանակաշրջանում սկզբնական պետական գրանցումների (հաշվառումների) գրանցումների քանակը

Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ)   12244
Առանձնացված ստորաբաժանում (Ոչ առեւտրային) (ԱՍ)  14
Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ)   46
Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ)   5
Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ)   76
Համատիրություն (ՀՄՏ)   21
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)    3493
Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)  68
Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ)    5
Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն (Պ/Ձ) 1
Իրավաբանական անձանց միություն (ԻԱՄ) 13
Հիմնադրամ (ՀՄԴ)   64
Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ)  253
Կուսակցություն (ԿՍ)   2
Կրոնական կազմակերպություն (ԿԿ) 2
Գործատուների միություն (ԳՄ) 1
ՀԻՄՆԱՐԿ (ՀՄ) 4
Պետական կառավարչական հիմնարկ (ՀԻՄՆԱՐԿ) 1
Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ)  33
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ) 147
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ) 70

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 74163 հայտարարություն, ինչպես նաև ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 9975, որից 2300 առցանց: