Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
Ինչպես ներկայացնել էլեկտրոնային հայտ

Պետական ռեգիստրն ապահովում է իրավաբանական անձի (առայժմ միայն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների) գրանցման էլեկտրոնային հայտերի ընդունումն օրվա ցանկացած ժամի։ Ոչ աշխատանքային օրերին ներկայացված էլեկտրոնային հայտերը համարվում են ներկայացված դրանց հաջորդող աշխատանքային օրը։ Ժամը 18.00-ից հետո ներկայացված էլեկտրոնային հայտերը համարվում են ներկայացված դրան հաջորդող աշխատանքային օրը:

Դիմողն իրավաբանական անձի գրանցման փաստաթղթերը կարող է ներ­կայացնել պետական ռեգիստրի ինտերնետային կայքում գրանցվելուց հետո։

Դիմողը լրացնում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքով (այսուհետ` օրենք) պահանջվող փաստա­թղթե­րում ներառման ենթակա տեղեկությունները, որից հետո համակարգի կողմից գեներացվում են համապատասխան փաստաթղթերը, որոնք դիմողը հանձնում է պետական ռեգիստր` էլեկտրոնային եղանակով:

Հայտերի ընդունման էլեկտրոնային համակարգն ստուգում է դիմողի մուտ­քա­գրած տվյալները։ Մուտքագրված տվյալների համապատասխանությունն ստուգվում է համապատասխան պետական մարմինների տվյալների էլեկտրոնային շտեմա­րան­ների հետ։ Տվյալների անհամապատասխանության դեպքում դիմողը համակարգի կողմից անմիջապես համապատասխան հաղորդագրության միջոցով ծանուցվում է դրա մասին։

Գրանցման համակարգը հնարավորություն է ընձեռում պահպանելու լրացված տեղեկատվությունը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, փոփոխելու այն, մինչև դիմումը հանձնելը։

Դիմողն իրավաբանական անձի պետական գրանցման կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման դիմումը և իրավաբանական անձի պետական գրանցման կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համար պահանջվող բոլոր տեղեկությունները հանձնելուց հետո գրանցման համակարգի կողմից անմիջապես ստանում է 12-նիշանոց համար, որը նրան հնարավորություն է տալիս հետևելու և տեղեկանալու գրանցման ամբողջ ընթացքի մասին։