Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
Տեղեկությունների ստացման կարգ

Ինչ տեղեկություններ կարող է տրամադրել պետական ռեգիստրը

Իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանը (այսուհետև` պետական միասնական գրանցամատյան), որը ձևավորվում է պետական գրանցամատյաններից, պարունակում է տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված բոլոր իրավաբանական անձանց (բացառությամբ բանկերի և ֆոնդային բորսաների), անհատ ձեռնարկատերերի,  ինչպես նաև իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների մասին:

Պետական միասնական գրանցամատյանում պահպանվող տեղեկությունների տրամադրումը

1. Պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունները բաց են համընդհանուր ծանոթացման համար:Պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունները և գրանցված իրավաբանական անձանց կանոնադրությունները հասանելի են տեղեկատվական համակարգի միջոցով գործակալության պաշտոնական կայքից` օրենքով նախատեսված դեպքում պետական տուրքը վճարելու պայմանով:
2. Պետական միասնական գրանցամատյանի մասնակի տեղեկությունները (իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը, պետական գրանցման տարին, ամիսը, օրը, իրավաբանական անձի գրանցման համարը,  իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելը) տրամադրվում են առանց պետական տուրք վճարելու:
3. Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական տեղեկությունները, ինչպես նաև իրավաբանականանձանց կանոնադրությունների պատճենները տրամադրվում են «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված չափով պետական տուրքի վճարումը կատարելուց հետո, իսկ սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպքում՝ առանց վճար վճարելու:
4. Գործակալության կայքից` www.e-register.am, տեղեկատվական համակարգի միջոցով յուրաքանչյուր անձ կարող է իրականացնել իրավաբանական անձանց մասին տեղեկությունների փնտրում՝ մուտքագրելով իրավաբանական անձի անվանումը,իրավաբանական անձի հիմնադրի կամ մասնակցի անունը և ազգանունը, սոցիալական քարտի համարը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գրանցման համարը:  Առցանց եղանակով տեղեկատվություն ստանալու դեպքում վճարումը կատարվում է պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգերի (e-payments.am, ArCa և Telcell) միջոցով,

Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական տեղեկության, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճենների տրամադրման  պետական տուրքը կազմում է 3000 (երեք հազար դրամ) ՀՀ դրամ, որն անհրաժեշտ է վճարել հետեւյալ գանձապետական հաշվին 900005016499

Այսուհետ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տրամադրվող քաղվածքում չի լինելու իրավաբանական անձանց բաժնեմասերի նկատմամբ գրանցված սահմանափակումների և ծանրաբեռնումների առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ գրառում:
Սահմանափակումների և ծանրաբեռնումների վերաբերյալ վերաբերյալ տեղեկատվություն կտրամադրվի առանձին քաղվածքով: Վճարի չափը 3000 դրամը, հաշվեհամար 900005000832: