Sign in
Arm Eng Rus
«ՉԵՐԱՄԻԶԻԱ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ» ՍՊԸ - "CERAMISIA INTERNATIONAL" LLC
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 286.110.1054336 / 2019-01-21
Tax ID: 02690525
Z-Code: 51417584
Obsoleted by: 286.110.1054336 / 2019-01-21
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
«ԻՏԱԼԻԱՆ ՍՏՈՈՒՆՎԵՅՐ ՍՌԼ»  
«ԱԹՐԵՅՈՒ ԷՅԺԱ ՀՈԼԴԻՆԳ ԼԻՄԻԹԵԴ» (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.