Sign in
Arm Eng Rus
«ՕԼԻՄԵՆ» ՍՊԸ
Status Dissolved
Registration number: 286.110.05633 / 2005-02-09
Tax ID: 02576668
Z-Code: 39147564
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
«ՀԵՍՊԵՐ ՎԵՆՉՐՍ»  
«ՀԱՅԱՍՏ.ԱԶԳ.ՕԼԻՄՊ.ԿՈՄ»ԻԱՄ  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.