Sign in
Arm Eng Rus
«ԱԼՊԻՆԱ-ՏՏ» ՍՊԸ (Attention: restriction applied)
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 286.110.05587 / 2004-12-21
Tax ID: 02576239
Z-Code: 39141337
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՊԵՏԻԿՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ Ukraine
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.