Sign in
Arm Eng Rus
«ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ» ԿՈՆՑԵՌՆ ՍՊԸ
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 42.110.01460 / 1998-02-26
Tax ID: 03516447
Z-Code: 37405418
Obsoleted by: 42.110.01460 / 1998-02-26
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
«ՄԵԿ ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ»  
«ՏԵԽՆԱԼՅՈՒՄԻՆ»  
«ՖԻՐՄԱ ՆՅՈՒ»  
«ՄԵԿ»  
«ԷՐԵԲՈՒՆԻ-2»  
«ԱՆԻ»  
«ՍԻՍ-96»  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.