Sign in
Arm Eng Rus
«ՍԱԳԱՏԻ» ՍՊԸ
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 282.110.06471 / 2009-06-12
Tax ID: 00867956
Z-Code: 39330185
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱԼՎԻՆԱ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ՏԱՐԻԵԼ ARMENIA
ՍԱԼՈՅԱՆ ԳԱՐԻԿ France
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.