Sign in
Arm Eng Rus
«ՍՊԻՏԱԿ ԿԱՄԱՐ» ՍՊԸ (Attention: restriction applied)
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 264.110.07399 / 2006-02-06
Tax ID: 00250089
Z-Code: 39177849
Obsoleted by: 264.110.07399 / 2006-02-06
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԱԽՈՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾ ARMENIA
Արագած Ախոյան ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.