Sign in
Arm Eng Rus
«ԶՈՐԱԿՆ» ԳԻՏԱ-ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ՀՄԴ - «ZORAKN» SCIENTIFIC-EDUCATIONAL YOUTH FOUNDATION Fund
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 222.160.736811 / 2012-10-26
Tax ID: 00880033
Z-Code: 48242333
Obsoleted by: 222.160.736811 / 2012-10-26
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.