Sign in
Arm Eng Rus
«ԳՈԼԴ ՍԻԼՎԵՐ ՉԵՅՆ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ - "GOLD SILVER CHAIN COMPANY" LLC
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 42.110.1083351 / 2019-07-15
Tax ID: 03550838
Z-Code: 51707738
Obsoleted by: 42.110.1083351 / 2019-07-15
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԿՈԼՅԱՅԻ ARMENIA
«ՎԱՐԴԻ ԻՆՎԵՍՏ ԼԹԴ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.