Sign in
Arm Eng Rus
«ԷԿՈՖԻՇ ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 77.110.00888 / 2006-04-06
Tax ID: 03808667
Z-Code: 39181035
Obsoleted by: 77.110.00888 / 2006-04-06
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ ՌԱՖԱԵԼ (Մասնակցությունը դադարեցված է) Russia
ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ ԱՐՄԱՆ Հ. (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.