Sign in
Arm Eng Rus
«ՆՈԲԵԼ ՏՈՒՖ» ՍՊԸ - "NOBLE TUFF" LLC (Blocked)
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 264.110.930791 / 2016-10-14
Tax ID: 00158818
Z-Code: 50182137
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԱՐԱԳԱԾ ԱԽՈՅԱՆ ԱՆԴՐՈՒՇԻ ARMENIA
ՈՒԻՍԱՄ ՇԱՔՈՒՐ ՀԱՋ Lebanon
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.