Sign in
Arm Eng Rus
«ԿԵՉԱՌԻՍ ՀՈԹԵԼ» ՍՊԸ - KECHARIS HOTEL LLC
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 264.110.50073 / 2011-10-25
Tax ID: 01015315
Z-Code: 41374958
Obsoleted by: 264.110.50073 / 2011-10-25
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
Էդուարդ Հարությունյան ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.