Sign in
Arm Eng Rus
«ԷՐԵԲՈՒՆԻ-2» ՍՊԸ
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 278.110.01761 / 1996-09-13
Tax ID: 00413386
Z-Code: 37215592
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱԿՈԲ (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՀՈՎԻԿ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
ԳՈՒՐԳԵՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.