Sign in
Arm Eng Rus
«ԼԵՌՆԱՏՈՒՐ» ՍՊԸ
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 286.110.07121 / 2008-12-03
Tax ID: 02591196
Z-Code: 39310647
Obsoleted by: 286.110.07121 / 2008-12-03
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՀԱՅԱՍՏ.ԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊ.ԿՈՄ.  
«ՀԵՍՊԵՐ ՎԵՆՉԸՐՍ» ՍՊԸ  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.