Sign in
Arm Eng Rus
«ՅՈՒՆԻՄԵՏԽԻՄ» ՍՊԸ
Status Dissolved
Registration number: 29.110.01761 / 2001-10-15
Tax ID: 05525075
Z-Code: 39003581
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՍԵՆ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿ (Մասնակցությունը դադարեցված է) Georgia
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.