Sign in
Arm Eng Rus
«ԼԱՎԱ-ԱՂԲՅՈՒՐ» ՍՊԸ - "LAVA-AGHBYUR" LLC
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 85.110.854827 / 2015-04-22
Tax ID: 03020973
Z-Code: 49422494
Obsoleted by: 85.110.854827 / 2015-04-22
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԱՐՄԵՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՌՈՄԵՆԻ ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.