Sign in
Arm Eng Rus
«ՄՈՒԼՏԻ ԱՐՄՍ» ՍՊԸ - "MULTI ARMS" LLC
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 286.110.05789 / 2005-08-08
Tax ID: 02579064
Z-Code: 39165409
Obsoleted by: 286.110.05789 / 2005-08-08
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ ԿՈՆՑԵՌՆ  
«ԺՈՍԱՆԶ» ՍՊԸ  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.