Sign in
Arm Eng Rus
«ՌՈՅԱԼ ՍԹՈՆՎԵՅՐ» ՍՊԸ
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 282.110.818815 / 2014-06-27
Tax ID: 00888842
Z-Code: 49062372
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՉԵՐԱՄԻԶԻԱ ՍՊԸ (Մասնակցությունը դադարեցված է)  
«ՀՈՒՆԻՍ» ՍՊԸ  
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.