Sign in
Arm Eng Rus
«ՄՈՒԼՏԻ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 11.110.01748 / 2000-11-13
Tax ID: 03011914
Z-Code: 37491091
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ԲԱԲԱՅԱՆ ԷԴՈՒԱՐԴ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱՐԱՄ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.