Sign in
Arm Eng Rus
«ՄՈՒԼՏԻ-ԼԵՈՆ» ՍՊԸ
Status No data about this legal entity being in dissolution process or terminated is recorded in unified state register
Registration number: 42.110.01733 / 2000-08-14
Tax ID: 03521619
Z-Code: 37485506
Ուշադրություն. Անվճար տեղեկատվության մեջ ներառված են տեղեկություններ բացառապես հիմնադիրների մասին: Ցուցադրվող անձիք ներկայումս կարող են չհանդիսանալ ընկերության մասնակիցներ: Ներկայիս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար, կարող եք վճարել եւ դիտել ընկերության ամբողջական տեղեկությունները:
 
Founder(s)
Full name: / Company name: Country of Nationality:
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏ (Մասնակցությունը դադարեցված է) ARMENIA
 
In order to view the full record of the company you should Register/Sign In and then pay for viewing this record.